نتایج جستجو برای عبارت :

تجربه آموزش رسمی غیر رسمی فرزند

ساختارآموزشی آموزش پیش مدرسه ای توسط كودكستانها ارائه میشود.آموزش پیش از مدرسه در سیستم آموزش رسمي گنجانده نمی شود با این وجود اهمیت آن به نسبت نظام آموزش رسمي شایان توجه است.كودكستان مركزعمده جهت آموزش پیش دبستانی دركره است.ازآغازسال1997، تعداد9010 كودكستان با نامنویسی567814 كودك وجودداشته است.این میزان7/27 درصد كودكان پیش مدرسه ای دركره با محدودیت سنی بین 3 تا 5 سال را در برمیگیرد.بواسطة شماركم ثبت نام كنندگان وزارت آموزش و توسعة منابع انسانی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

عجب صبری خدا دارد دوست دار خدا