نتایج جستجو برای عبارت :

ان روز گل بو دم میگریختم

عشق. بله، راهی وجود دارد، اما در مواردی بسیار، ارادة یافتن آن نیست. این راه دور نیست، می توان گفت همین بغل هاست. دانسته یا ندانسته همه مشتاق آنند. در واقع، تمامی زندگی چیزی نیست، مگر اشتیاق یافتن آن، زیرا بدون آن نه به آرزویی می توان رسید، نه شکوفا می توان شد و نه کامیاب. اما عده ی کمی آن را می جویند، و عدة کمتری به شیوه ای درست آن را می جویند، و کمتر از این دو دسته آن را می یابند- و همة کسانی که آن را می یابند، قدم در آن نمی گذارند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها