نتایج جستجو برای عبارت :

سئونه جان فدا سئومینه الودا

 Güzelim yürekten bağlıyam sanaگوزلیم اورکدن باغلیام ساناEziyet eder mi seven sevene?اذیت ادرمی سئون سئونهGüzelim yürekten bağlıyam sanaگوزلیم اورکدن باغلیلم ساناEziyet eder mi seven sevene?اذیت ادرمی سئون سئونهYandırdın kalbimi amanیاندیردین کالبیمی آمانAy kaşları kemanای قاشلاری کامانBu derdime inan yarبو دردیمه اینان یارSensiz yaşayabilmeremسنسیز یاشایابیلمرمEy sevgili cananای سئوگیلی جانانBu derdime inanبو دردیمه اینانSeni görmeyince fenadır halımسنی گورمینده فنادیر حالیمİntizarda koyma gadan ben alımاینتظاردا گویما گل قادان آلیمYandırdın kalbimi

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مدرن شو