نتایج جستجو برای عبارت :

مامی تحلیلهای انجام شده باید بر واقعیات حاكم بر شهر استوار گردند معیار چنین تحلیهایی عبارت خواهند بود از؛ ویژگیهای اجتماعی فرهنگی، ی، قومی، مذهبی، نژادی زبانی؛ شرایط اقتصادی درآمدها، سرانه‌ها، صادرات واردات ویژگیهای جمعیتی رشد، مهاجرتها روندهای جمعیتی. بن

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها