نتایج جستجو برای عبارت :

اه ای مرگ تو معیار

براي اينکه دقت و بعبارتی تکرارپذیری دو روش آزمايشگاهی با یکدیگر مقايسه شود، می‌توان از آزمون آماری F-Test استفاده نمود. براي انجام اين آزمون ابتدا یک نمونه با هر دو روش به دفعات مورد آزمايش قرار می‌گیرد(10-20). سپس انحراف معيار هردو گروه نتايج محاسبه و در فرمول F قرار می‌گیرد می‌گردد. صرف نظر از نوع روش آزمايشگاهی، انحراف معيار بزرگتر در صورت کسر و انحراف معيار کوچکتر در مخرج کسر قرار داده می‌شود

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بهترین سایت های کسب درآمد خارجی سال ۲۰۲۰ تست قانون محاسبات عمومی کشور hoo دنیای دلفین ها