نتایج جستجو برای عبارت :

دل راسرشوقی اگرم هست تو آنی

حاج قاسم (جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی) توضیحات: انتشارات یازهرا منتشر کرد: خدایا! به آن تپش قلب ها قسمت می دهیم! خدایا! به آن رد پاها قسمت می دهیم! خدایا! به آن نمازهایی که در کنار این نهارها خوانده شد! خدایا! به آن جوانهای عاشقی که توی این سنگرها و کنار این نهارها شهید شدند! خدایا! به آن جنازه هایی که از اروند» برنگشتند! خدایا! به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب آنها قسمت می دهیم! خدایا! آخرت ما را ختم به شهادت کن! خدایا! به این آبی که بچه ها در

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کوچ شامار پرستاری